"ต้า-บอม" ส่งความสุข ต้อนรับปี 2024
เขียนส.ค.ส แทนคำขอบคุณ พร้อมคำอวยพรให้เหล่าแฟนๆ

#HappyNewYear2024
#HNY2024TarBom
#taratiwat #bommu
#broadcastthaitv

--------------------------------------------
Follow Artists
Tar : https://www.instagram.com/atiwat_tar?igsh=eHk1OGttaDNqdGow.
Bom : https://www.instagram.com/bomm.u?igsh=MWhsNHZ1MzQweWJ0Yw==

--------------------------------------------

Follow : Broadcast Thai Television
Facebook : https://www.facebook.com/broadcastthaitv?mibextid=nwBsNb
Instagram : https://www.instagram.com/broadcastthaitv?igsh=MWFlMHNyendiaDViaA==
Twitter : https://x.com/broadcastthai?s=21&t=98YJt4WeZOBuhUZ81l7tNw
TikTok : https://www.tiktok.com/@broadcastthai?lang=en