ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล.. และเพราะเปิดใจ 😊 บุพเพเลยได้ร้อยผู้ชายที่คิดว่าร้ายให้กลายมาเป็นคู่รัก 💕 #บุพเพร้อยร้ายตอนจบ