ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาคที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ปี 1 (โครงการห่มรัก)