ภาพกิจกรรมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11 (ทั่วไป)