ตัวอย่าง Go for Speed 29 ออกอากาศวันที่ 03-07-2554 เวลา 8.10 น. (Go for Speed)