ตัวอย่าง Go for Speed 28 ออกอากาศวันที่ 26-06-2554 เวลา 8.10 น. (Go for Speed)