ตัวอย่าง Go for Speed 31 ออกอากาศวันที่ 17-07-2554 เวลา 8.10 น. (Go for Speed)