ตัวอย่าง Go for Speed 30 ออกอากาศวันที่ 10-07-2554 เวลา 8.10 น. (Go for Speed)