ข้อมูลละครโทรทัศน์ | นักแสดง | เรื่องย่อ | แสดงความคิดเห็น | Download | เพลงประกอบละคร
บทนำ
เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีการขยายตัวทางวัตถุมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ และสิ่งอื่นๆ การขยายตัวดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของประชากรชาติในอนาคต

เด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต มีการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การที่เริ่มโตขึ้น ทำให้เด็กวัยนี้มีความคิดเป็นของตนเอง มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่ต้องการความรักและการยอมรับสูง นอกจากนี้ วัยรุ่นยังเป็นช่วงที่ต้องการความรักและการยอมรับสูง นอกจากนี้ วัยรุ่นยังเป็นช่วงที่เปิดกว้างรับทุกอย่างเข้ามาสู่ การเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มที่ แต่ด้วยวุฒิภาวะที่ยังไม่มากพอ ทำให้หลายๆ ครั้ง เด็กวัยรุ่นรับเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติ

ปัจจัยสำคัญที่จะนำวัยรุ่นไปสู่ความเป็นคนที่มีคุณภาพของบ้านเมืองในอนาคตนั้น ได้แก่ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา แต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือ มีปัญหามากมายเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เด็กมีพ่อแม่ไม่ครบถ้วนด้วยกรณีใดๆ หรือการที่เด็กไม่ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกัน เมื่อหันมามองที่สถาบันการศึกษา ก็ต้องยอมรับว่าจำนวนครูต่อนักเรียนที่มีอยู่ แทบจะไม่อนุญาตให้ครูเข้าถึงเด็กได้อย่างที่ควรเลย นอกจากนั้น ในปัจจุบันมีครูอยู่ไม่น้อยที่มีความเป็นครูน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เห็นว่าในปัจจุบันมีรายการโทรทัศน์มากมายสำหรับกลุ่มผู้ชมแทบทุกประเภท แต่ขณะนี้ยังขาดรายการที่ผลิตเพื่อวัยรุ่นตอนต้นของไทยโดยตรง

จากการเล็งเห็นช่องว่างทางสังคมที่น่าเป็นห่วงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความคิดที่จะจัดทำละครวัยรุ่นสร้างสรรค์แนวใหม่เพื่อให้เกิดข้อคิด และคติในหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่น อันจะส่งผลไปสู่การทำให้เกิดพลเมืองที่ถึงพร้อมทั้งคุณภาพ และคุณธรรมในภายภาคหน้า


ชื่อรายการ ทีเด็ด ครูพันธุ์ใหม่ จิตพิสัยเดือด
ประเภทรายการ ละครชุด
วันเวลาออกอากาศ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลาหลังข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ 20.15 - 22.15 น.
กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มผู้ชมอายุ 10 ปีขึ้นไป
2. ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่น
3. ครูอาจารย์
4. ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อเสนอแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนวิธีคิดให้กับวัยรุ่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
3. เพื่อกระตุ้นเตือนครูอาจารย์ที่ละเลยหรือหลงลืมจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้คิดถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ และทรงเกียรติของครู
ผลิตโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
กำกับการแสดง คุณบำเพ็ญ ชำนิบรรณการ
ลักษณะการนำเสนอ เป็นละครแนวใหม่วัยรุ่น มีการดำเนินเรื่องอย่างฉับไว แต่ละช่วงมีคติสอนใจ มีการหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่นมานำเสนอเป็นเรื่องๆ ไปอย่างชัดเจน

การดำเนินเรื่อง
เป็นเรื่องของนักเรียนชาย 5 คน และหญิง 5 คน ในห้องเด็กเหลือขอของชั้นมัธยมต้นในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ละคนเป็นเด็กมีปัญหาจากทางบ้าน และในขณะที่เวลาผ่านไป เด็กแต่ละคนก็ประสบปัญหาต่างๆ กัน
นับเป็นโชคดีของเด็กที่มีครูทีเด็ด เป็นครูประจำชั้น เพราะถึงแม้ครูคนนี้จะเข้ามาเป็นครูอย่างไม่ตั้งใจนัก แต่เขากลับมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอยู่เต็มที่และกล้าที่จะทำในสิ่งที่ควรเพื่อให้เด็กได้รู้และได้คิดว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดไม่ถูก

ดังนั้น นอกจากละครเรื่องนี้จะมีตัวละครเด่น คือ ครูทีเด็ดแล้ว ตัวละครที่ขาดไม่ได้ก็คือ เด็กนักเรียน 10 คน อันเป็นตัวอย่างของเด็กลักษณะต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน

ครูจารุซึ่งเป็นตัวแทนครูปกครองที่บางครั้งไม่เข้าใจความรู้สึกจริงๆ ของเด็กวัยรุ่น และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับ ผู้บริหารโรงเรียนหลาย ๆ ท่านที่มักจะนึกถึงชื่อเสียงของโรงเรียนจนลืมคุณธรรมและจริยธรรม
 
การวิจัยค้นคว้า
ความพยายามของบริษัทฯ ทางด้านการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2544 โดยเริ่มจากการส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่น การศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรียน หลักสูตรและการเรียนการสอนนักเรียนมัธยมต้นในลักษณะที่มีเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางจากนั้นได้จัดให้มีการสุ่มตัวอย่าง เพื่อสัมภาษณ์อาจารย์ในลักษณะการวิจัยแนวลึกเชิงคุณภาพจำนวน 8 ท่าน และนักเรียนจำนวน 30 ราย จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ โดยรับเป็นที่ปรึกษา และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ในการสร้างละครชุดนี้ เช่น "รายงานการศึกษารูปแบบการเสริมพลังจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมเยาวชน" เป็นต้น

 
ความคาดหวัง
บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าละครชุด "ทีเด็ด ครูพันธุ์ใหม่ จิตพิสัยเดือด" จะสามารถสร้างให้เกิดความตื่นตัวในหลายๆ ด้าน เริ่มจากเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่ดูละครเรื่องนี้ จะได้เห็นสิ่งที่ตนเองกำลังประสบอยู่ หรือกำลังจะประสบในอนาคตอันใกล้ถูกถ่ายทอด โดยตัวละครซึ่งเป็นการลองผิดลองถูกให้เห็นกันทางจอโทรทัศน์โดยไม่ต้องให้ผู้ชมต้องลองผิดลองถูกเอง

ในส่วนของพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็ก บริษัทฯ หวังว่าละครชุดนี้จะสามารถกระตุ้นให้บุคคลเหล่านี้หันมาสนใจบุตรหลานมากขึ้น ถึงแม้วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่ดูเหมือนว่าจะพูดกันคนละภาษากับผู้ใหญ่ แต่วัยนี้เป็นวัยที่จะต้องได้รับความใส่ใจ และความเข้าใจอย่างที่สุด ดังนั้น ละครเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็น ถึงผลของการที่พ่อแม่ไม่สนใจลูก และจะทำให้ผู้ชมที่เป็นพ่อแม่หันมาสนใจลูกมากขึ้น

และกลุ่มสุดท้ายแต่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสองกลุ่มข้างต้นเลย คือกลุ่มผู้ชมที่เป็นครู บริษัทฯ เชื่อว่าละครชุดนี้จะสามารถสะท้อนปัญหาของครูได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดที่ได้รับจากเด็กหลากหลายรูปแบบ หรือ รายได้ที่ไม่พอเพียง และในขณะเดียวกัน บริษัทฯก็หวังว่าละครชุดนี้จะสามารถกระตุ้นเตือนครูอาจารย์ที่ละเลย หรือหลงลืมจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้คิดถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติของครูบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ชั้น 1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-248-2000 แฟ็กซ์ : 02-248-2024
http://www.broadcastthai.com