entry image

วันจักรี ๖ เมษายน วันที่รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕