กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     

      นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่นักศึกษาทุกกลุ่มลงพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาแล้ว กฟผ. ได้จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน นำนักศึกษาทำกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าเณร และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 และยังได้คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาที่เจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้  • รางวัลค่ายดีเลิศ ได้แก่ “โครงการวิศวะอาสา นำพานวัตกรรม น้อมนำปรัชญา พัฒนาชุมชน” วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก กฟผ.

  • รางวัลค่ายดีเยี่ยม ได้แก่ “โครงการมดอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก กฟผ.

  • รางวัลค่ายดีเด่น ได้แก่ “โครงการพลิกฟื้น คืนน้ำคืนดิน ทำมาหากินตามวิถีพอเพียง” มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก กฟผ.

  • รางวัลชมเชย ประเภทค่ายโดดเด่น 2 รางวัล ได้แก่ “โครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 9 ตอน สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ “โครงการครูบ้านนอกสร้างสรรค์ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 8 ตอน บัณฑิตจิตอาสาสานต่อพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยทั้ง 2 สถาบัน จะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก กฟผ.