งาน มหกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร "เด็กดี มีครูสร้างที่บางกอก" ตอน การจัดการความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

งานมหกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร " เด็กดี มีครูสร้าง...ที่บางกอก 2547 "
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

งานผลิตและเผยแพร่ละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๙ เรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

งานผลิต และเผยแพร่ละครโทรทัศน์ "วันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง "ลูกหนังตะลุง"
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการจัดการประกวด อย.น้อย 2549 , 2551
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธาณสุข
- จัดกิจกรรมประกวดนักเรียน อย.น้อย 4 ภาค
- จัดงานมอบรางวัล และ งานเลี้ยงสังสรรค์
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

จัดงาน 70 ปี ตอ. ประสานใจ
สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

งาน ศตสังวัจฉรสมโภช (ฉลองครบ 100 ปีโรงเรียนซางตาครู้ส คอนแวนท์)
โรงเรียนซางตาครู้ส คอนแวนต์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเยาวชน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- ละครสั้นสร้างเสริมคุณธรรม(ทางโทรทัศน์)
- สัมมนาครู
- ละครเวทีสัญจร 4 ภาค

โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์
กรุงเทพมหานคร

เปิดตัวบัตร 7-eleven value card
บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

งานฉลองครบ 3000 สาขา
บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
- จัดทำ VTR ดารา Celebrate จำนวน 10 ตอน

โครงการณรงค์วินัยจราจร
สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
- จัดกิจกรรมช่วงก่อนเทศกาล ปีใหม่ ,สงกรานต์และเข้าพรรรษา
- Boom
- Walk rally

งานเลี้ยง วปรอ. 4414
สมาคมศิษย์เก่า วปรอ.

การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ปี 2547 (ช้างน้อยเกมส์)
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Reality TV Pepsi World Challenge
Pepsi

เปิดตัว Spy Fancy Wine Cocktail
บริษัท เทรดดิ้งพลัส จำกัด

งานครอบครัวเบอร์ 5 สัญจร และ มหกรรมครอบครัวเบอร์ 5 ปี 2548
บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมครอบครัวเบอร์ 5 สัญจร 4 ภาค
- จัดฟรีคอนเสริต์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี (Moderndog , Peacemaker)
- Boom

โครงการ หยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ปี 2548
การประปาส่วนภูมิภาค
- จัดฟรีคอนเสิร์ต 2005 ทิวา ฮูลา-ฮูล่า , เอ็นโดรฟิน
- Boom จ.นครปฐม , จ.สมุทรสาคร
- ผลิตและเผยแพร่โฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์

งาน Re-Branding Celebration โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok 2005
โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok
- Boom
- จัดการแสดง Celebrate
- Talk Show สูงที่สุด
- Mobile Suite

ดาวน์โหลด Flash ของ Swissotel

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี 2547 - 2548
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
- จัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับคุณแม่และคุณพ่อ
- ประกวดหนูน้อยนมแม่
- จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่