ผลิตสารคดี "โรงเรียนนี้น่าทึ่ง" 2551 , 2552
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลิตวีซีดีแนะนำสมศ.และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง "ภาพลักษณ์ประเทศไทย" และ "การให้บริการของกรมฯ"

ผลิตวีดีทัศน์แนะนำกรมสรรพากร
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

VIDEO PRESENTATION
โรงพยาบาลพระราม 9

สารคดี "เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนนานาชาติ 2006"
กรุงเทพมหานคร

สารคดีชุด "เหมืองแร่ในทะเลไทย"
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิดีโอ TRAINING (HEINEKEN & AMSTEL)
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

สารคดี "คนดีเมืองงาม" 30 ตอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

VIDEO PRESENTATION SHARP
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

VIDEO PRESENTATION "สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล"
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สารคดีสั้น กรมสุขภาพจิตในรายการ "ก้าวทันโรค"
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ "10 ปี DSM."
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สารคดีสั้น "การสร้างไมตรี 99 วิธี"
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

รายการสารคดี "2 นาทีกับภาษีอากร"
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง