โปรโมทละครกระตุกหนวดเสือ ชุดที่ 3 (กระตุกหนวดเสือ)